Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання консультаційно-інформаційних послуг

 

Фізична особа – підприємець Мироненко Борис Данилович  (далі – Адміністратор), з однієї сторони та будь-яка інша особа, яка прийняла (акцептувала) умови цього Договору (далі – Користувач), з іншої сторони, що далі у тексті іменуються як «Сторони», або окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічним Договором, укладеним відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України. Умови цього Договору однакові для всіх Користувачів.

1.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно до умов цього Договору Адміністратор зобов’язується надавати Користувачу послуги з надання консультацій та інформації (в тому числі у письмовій формі у вигляді окремого документу) на відповідні запити Користувача (далі – Послуги), а Користувач зобов’язується оплачувати Адміністратору їх вартість в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі та на Веб-сайті: www.bob.kiev.ua (надалі – Веб-сайт).

2.2. Адміністратор і Користувач підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, уявним, укладеним під впливом насильства або обману.

2.3. Адміністратор має виключне право на використання Веб-сайту, як об’єкту права інтелектуальної власності, правова охорона якого встановлюється Цивільним кодексом України, чинними міжнародними договорами України.

3. Правила користування

3.1. Послуги через Веб-сайт можуть надаватись Користувачу як через реєстрацію на Веб-сайті (через Особистий кабінет), так і без реєстрації  на Веб-сайті (поза Особистим кабінетом).

3.2. Адміністратор не несе відповідальності за точність, повноту і правильність інформації, наданої Користувачеві внаслідок здійснення ним неточних, неповних або неправильних запитів або надання ним неповної, неточної, недостовірної або помилкової інформації при заповненні анкет або інших заяв і форм, які пропонуються через Веб-сайт.

3.3. Адміністратор має право зупинити надання Послуг Користувачу з технічних причин (надмірна завантаженість системи, програмні помилки тощо) або відмовити в їх наданні у випадку невиконання Користувачем умов цього Договору.

3.4. Забороняється використання Веб-сайту в діяльності, що суперечить законодавству і порушує права та законні інтереси Адміністратора.

4. Порядок надання Послуг

4.1. Користувач самостійно обирає спосіб отримання Послуг, які пропонуються на Веб-сайті.

4.2. Користувач може зареєструватися на Веб-сайті в розділі «Реєстрація», після якої на вказану Користувачем адресу електронної пошти надсилається електронний лист з гіперпосиланням про підтвердження реєстрації на Веб-сайті. Для завершення процедури реєстрації на Веб-сайті Користувач повинен перейти по цьому гіперпосиланню.

4.3. Користувач, замовляючи Послуги он-лайн через Веб-сайт, приймає умови цього Договору та надає згоду на обробку даних, в тому числі персональних, які Користувач особисто надає шляхом внесення їх до анкети (через засоби електронного зв’язку), з метою виконання замовлення послуги (послуг)  через Веб-сайт.

4.4. Замовлені Користувачем Послуги через Веб-сайт приймається до виконання після сплати Користувачем Адміністратору грошових коштів в розмірі, згідно вартості, зазначеної на Веб-сайті для кожної окремо обраної Послуги.

4.5. Користувач отримує доступ до Особистого кабінету за умови правильно введених логіна і пароля та за наявності доступу до мережі Інтернет.

4.6. Види та склад Послуг, що надаються Користувачам за цим Договором, визначаються Адміністратором на Веб-сайті.

4.7. Сторони можуть укласти окрему угоду (в письмовій або електронній формі) про надання інших юридичних послуг, перелік яких не зазначений на Веб-сайті.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1.Користувач має право:

–  вимагати від Адміністратора надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

–  формувати запити для отримання Послуг шляхом звернення безпосередньо до Адміністратора;

–  у разі виникнення зауважень щодо якості Послуг, або якщо змінились відомості, які раніше були внесені Користувачем до анкети на Веб-сайті,  повідомляти про них Адміністратора письмово і своєчасно.

 

5.2. Адміністратор має право:

–  у будь-який час змінювати розмір вартості Послуг, а також порядок, склад та інші умови надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті або шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Користувача;

–  зупиняти надання послуг Користувачу з технічних причин (надмірна завантаженість системи, програмні помилки тощо) або відмовити в їх наданні у випадку невиконання або порушення Користувачем умов цього Договору.

 

5.3. Користувач зобов’язаний:

–  виконувати умови цього Договору;

–  не перешкоджати роботі сервісів на Веб-сайті і не намагатися отримати до них доступ за допомогою методів, що не відповідають визначеним на Веб-сайті пошуковим формам запитів і отримання інформації (інтерфейс), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч рекомендаціям Адміністратора;

–  надавати повну інформацію, яка необхідна для виконання умов цього Договору;

–  при зверненні до служби технічної підтримки Адміністратора використовувати форму зворотного зв’язку Веб-сайту або адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації і повідомляти свій логін, ім’я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу.

 

5.4. Адміністратор зобов’язаний:

–  дотримуватися умов цього Договору;

–  забезпечити виконання своїх зобов’язань перед Користувачем відповідно до умов цього Договору та з урахуванням окремих положень, що розміщуються на Веб-сайті. Адміністратор залишає за собою право невиконання зобов’язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили;

–  надавати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором;

–  зберігати конфіденційність інформації Користувача, отриманої від нього при реєстрації на Веб-сайті, а також з анкет, заповнених Користувачем та змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6. Вартість Послуг та порядок їх оплати

6.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається Адміністратором на Веб-сайті.

6.2. Користувач попередньо перераховує на розрахунковий рахунок Адміністратора грошові кошти для отримання Послуг он-лайн за допомогою запропонованого на Веб-сайті сервісу.

6.3. В Особистому кабінеті Користувача відображається кількість замовлених та виконаних Послуг, а також самі документи, створені на замовлення Користувача.

6.4. На вимогу Користувача, Адміністратор направляє у визначений Сторонами спосіб акт про надання Послуг, замовлених через Веб-сайт.

6.5. За згодою Адміністратора оплата Послуг може здійснюватися в інший не заборонений чинним законодавством України спосіб, зокрема, але не обмежуючись, такими способами: готівковий розрахунок, за допомогою електронних платіжних систем, за допомогою платіжних терміналів.

6.6. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

 

7. Конфіденційність

7.1. Користувач зобов’язується дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Адміністратора, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам згідно цього Договору.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення,  невиконання та/або неналежне виконання цього Договору відповідно до його умов та згідно з чинним законодавством України.

8.2. Адміністратор не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Користувачу моральну шкоду, що пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Послугами, а також за погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Адміністратора.

,8.3. Відповідальність Адміністратора перед Користувачем за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується розміром отриманих Адміністратором від Користувача в межах цього Договору коштів.

8.4. Користувач повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля для входу до Особистого кабінету, і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб Користувач має право направити Адміністратору заяву про зміну логіна і пароля, з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг.

9. Набрання чинності, термін дії, зміна і відмова від Договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту повного і безумовного прийняття (акцепту) всіх його умов Користувачем та діє до його повного виконання Сторонами.

Повним і безумовним прийняттям всіх умов цього Договору Користувачем є замовлення та попередня оплата обраних Послуг Користувачем, згідно переліку Послуг на Веб-сайті.

9.2. Будь-яка із Сторін вправі відмовитись від цього Договору в будь-який час без повідомлення іншої Сторони. При цьому, будь-які засоби відповідальності (штрафні санкції, неустойка тощо) у зв’язку з такою відмовою до Сторони, що відмовилася від цього Договору, не застосовуються.

9.3. Внесення змін (доповнень) у цей Договір здійснюється шляхом їх опублікування на Веб-сайті. Усі зміни (доповнення), внесені Адміністратором у цей Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Користувача з моменту їхньої публікації на Веб-сайті.

10. Інші умови

10.1. Приймаючи умови цього Договору Користувач, як суб’єкт персональних даних, добровільно надає Адміністратору свою безумовну та безвідкличну згоду на обробку персональних даних Користувача протягом усього часу надання йому Послуг, з метою належного виконання умов цього Договору, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням персональних даних Користувача. Погоджуючись з умовами цього Договору, Користувач підтверджує, що його ознайомлено з правами, визначеними Законом України “Про захист персональних даних”, а також з метою, з якою здійснюється обробка його персональних даних.

10.2. Приймаючи умови цього Договору, Користувач погоджується, що Адміністратор може використовувати надану Користувачем під час Реєстрації на Веб-сайті контактну інформацію, зокрема (але не виключно) для: уточнення реєстраційних даних; опитів щодо якості наданих послуг та будь-яких зауважень/пропозицій з цього приводу, пропозицій щодо надання додаткових послуг, надання інших спеціальних пропозицій, повідомлення оголошень тощо.

10.3. Відсутність підписаного між Користувачем і Адміністратором примірника цього Договору на паперовому носії, з проставленням підписів Сторін, у разі проведення по ньому фактичної оплати Користувачем, не є підставою визнання цього Договору неукладеним.

 

11. Реквізити Адміністратора

 

Адміністратор: ФОП Мироненко Борис Данилович
Код: 2528610773
Банківські реквізити: рахунок №26006101328610 в АТ “ОТП Банк”, МФО 300528
Система оподаткування: Єдиний податок, 3-я група, ставка 5%.
Тел.: 044 5865266;
e-mail: mk@bobkievua